سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

معلم، جامعه شناسی، تاریخ، جغرافیا(تاریخ بیجار )87/12/8 ساعت: 11:59 صبح
 
از سالهای پیش بازگشت سربازانی که در منطقه فلسطین بودند آرام آرام رومیان را با مسیحیت آشنا کردند از سوی دیگر مسیحیت توسط بخشی از تابعین حواریون که میان روم ویونان تجارت می کردند به سرزمین امپراطوری آورده شد بیشترین سربازانی که در منطقه شام حضور داشتند از مناطق یونان بودند در هنگام بازگشت به منازل خود نخستین یونان را تحت تأثیر مسیحیت قرار دادند شاید از مهمترین دلایلی که کتاب مقدس به زبان لاتین نوشته شده همین عامل باشد چنانکه می دانیم حضرت عیسی از مردمان آرامی ست وزبان او با لاتین متفاوت بوده ولی باید اذعان کنیم بین عیسی پیامبر ومسیح نجات دهنده تفاوت وجو دارد عیسی پیامبر خیلی حضور پررنگی در میان مردم نداشته او شبیه به معلمان وپندگویان سخنان خود را درمیان عوام می پراکندودرحقیقت طبقات عامه جذب آموزه های اخلاقی عیسی شدند به ویژه اینکه دو گروه یزرگ یهود (صدوقیان وفروسیان)که صدوقیان بسیار نسبت به باورهای یهود شخت بینانه وگروه دوم لیبرال تربودندبا این حال هرگز راضی به پیامبری جدید نبودند،مخالف او بودند از سوی دیگر امپراطور ودست نشانده او دربیت المقدس هم از یهودوهم از ایمان آورندگان دین تازه دلخور بود زیرا هردو گروه توجهی به امپراطور نداشتند از نظر امپراطور هردو گروه دینی یک حکم داشتند ،امپراطور توسط مشاوران خود متوجه شد که مسیحیت برای اوهمانند یهود است از طرفی تابعین حواریون برای ایکنه امپراطور را علیه خود تحریک نکننددرکارقیصردخالت نمی کردنددر حقیقت مسیحیت مبتنی براخلاقیاتی بود که جامعه آشفته وپریشان یهود به ویژه احبار این دین را در برمی گرفت است،گزیده اخلاقی که به رفتار شهروندان وروابط انسانی توجه داشت مورد پذیرش قرارگرفت هیچ کس به اندازه پولس قدیس درانتشارمذهب مسیحیت سهمی ندارد او یک تاجر پیشه یهودی بود اما زمانی که به شام آمد به یک باره خودرا درانقلابی جدیدیافت وهنگام بازگشت افکارواخلاقیاتی که منتسب به مسیح بود رادرمیان مردم پخش کردنفربعدی فردی بود که اورابه نام پتروس نوشته اند این دوکس بیشترین تأثیررادرگسترش اخلاق مسیحی درجامعه رومی داشتند چون هردوازبزرگ زادگان روم بودنددرشهر روم بنای تشکیلات دینی وسیاسی رانهادندومورداقبال قرارگرفتندشایداگرروم راانتخاب نمی کردندهرگز به این مقام نمی رسیدندپتروس برصخره ای کلیسایی ساخت(خود پتروس به معنی صخره است) هنگامیکه تئودوربرروم دست یافت اوبیشترازجانب امپراطورروم شرقی نمایندگی داشت وبعداز آنکه در ایتالیا مستقرشد آرام آرام ساختارگذشته امپراطوری را احیا کرد وحتی پایتخت ازروم به وارینان انتقال یافت تئودور برنامه ای در میان مردم پخش وتأکید برعدالت داشت ،بعداز او دخترش به نام مالاسونتا جانشین پدر شد این زن به خوبی امپراطوری را اداره می کرد تا اینکه در قدرت پدر با پسر عمویش شریک شد وچون احساس استقلال بیشتری از روم شرقی در خود دید پسر عمویش اورا زندانی وسپس خفه کرد انگاه اسباب تجزیه امپراطوری به وجود آمد آن زمان درشرق نیز امپراطوری قدرتمندبه نام یوسی تیانوس به حاکمیت رسید واودرسال 525م به روم غربی حمله وبرای همیشه امپراطوری روم را سرنگون کرد بعضی این دوره را آغاز قرون وسطی می دانند.

نوشته شده توسط: علیرضا قاسمی فر

87/11/15 ساعت: 11:43 صبح
 

تاریخ اروپا

اروپا در قرن 5میلادی عصر مهاجرت نشینان است ودر هر مهاجرت جنگ وجود دارد جنگ برسر مرتع ورودخانه است این مناطق توسط امپراطور اداره می شد که خود را نگهبان مناطق می دانست که ژرمن ها خواهان آن بودند به جز ژرمن ها اقوام واندال نیز درپی مهاجرت توجه شان به روم جذب شدند این اقوام نیز از نژاد اروپایی ولی مردمانی بسیار غارتگر وجنگ خواه بودند وغارت سرگرمی آنها بود به همین دلیل امروزه نام آنها به یک اصطلاح بزهکارانه در جامعه شناسی اطلاق می شود (واندالیسم) اقوام دیگری به نام ویزوگوتها که در رومانی امروز زندگی می کردند به روم مهاجرت کردند البته مهاجرت اینها بیشتر ناشی از فشاری بود که توسط اقوام آسیایی هونها برآنان وارد می شد وآنها مجبور شدند برای محفوظ ماندن به سمت جنوب غربی حرکت کنند به طور کلی امپراطور روم از دو منطقه تحت فشار نظامی بود که از سالها پیش یعنی 101م آغاز شده بود اماضربات خورد کننده توسط سردسته این مهاجرنشینان به نامهای آلاریک ،آتیلا،وآلاکر در سالهای 476-505م به امپراطور وارد شد البته نباید ورود ژرمنها واقوام دیگر را فقط ناشی از افزایش جمعیت بدانیم درست شبیه آن چه که برای تاریخ ایران هم اتفاق افتاد برای امپراطورمنظم روم به وجود آمد یعنی ژرمنها درابتدا به شکل سرباز ویا تاجر به درون سرزمینهای امپراطوری می رفتند وآرام آرام به رتبه های بالای نظامی می رسیدند ،منابع تاریخی به ما می گویند که حتی برای برادرانی که پشت دیوارها ی امپراطوری نشسته بودند پیام می فرستادند وآنهارا به داخل امپراطوری می کشیدند ؛دین مسیحیت نیز یکی از علتهای اصلی ورود ژرمنها به امپراطوری بود زیرا دراین زمان از نظر دینی ومذهبی (پاگانیسم )چندگانگی فکری وجود داشت


نوشته شده توسط: علیرضا قاسمی فر RSS 
خانه
شناسنامه
پارسی بلاگ
پست الکترونیک

:: کل بازدیدها ::
73062

:: بازدید امروز ::
10

:: بازدید دیروز ::
13

:: فهرست موضوعی یادداشت ها::

جغرافیا[5] . عکس[4] . عکس وفیلم[4] . بیانیه[3] . یاد داشت هایی در باره بیجار[3] . یاد داشت[2] . یاد داشت، یاد داشت هایی در باره بیجار[2] . تاریخ[2] . آموزشی[2] . اجتماعی[2] . نهضت سبز . عکس فیلم . یادداشت هایی درباره بیجار . : یاد داشت، یاد داشت هایی در باره بیجار . یاد داشت هایی در باره بیجار . یاد داشت هایی در باره بیجار تاریخ . یاد داشت هایی درباره بیجار .

:: مطالب قبلی ::

اجتماعی
تاریخ
جغرافیا
بهمن 1387

:: اوقات شرعی ::

:: درباره من ::


:: لینک به وبلاگ ::

عکس ومدل های روز

:: لینک دوستان من ::

سپید سیاه خاکستری
فناوری در خدمت آموزش
نامه تنکا
نه ختیک ئیواره
کورد نیوز
انجمن جامعه شناسی ایران
پایگاه انسان شناسی وفرهنگ
گوگل کوردی
ارتباط با وزیر آ.پ
عکس کتاب
وتمانی
خیلی دور خیلی نزدیک
جلیل صفر بیگی
زبان حال
یکی مثل خودم
دارسیو و کووچه ی گومان
وزارت آموزش وپرورش
ارتباط با وزیر آ.پ
زانیاری فرهنگیان کردستان
خرید خودرو فرهنگیان
کانون صنفی معلمان ایران
سلماس کردستان
ژانی گه ل(عارف نادری)
دیکشنری آنلاین
جامعه ومشارکت(آرش)
کتیبخانه ی کوردی
کتابخانه آرمانی علوم انسانی
شهاب شیخی
انجمن جامعه شناسی دفترکردستان
بیجار گروس

:: لوگوی دوستان من ::


:: اشتراک ::